Kérdése van? Hívjon minket! +3620/326-1119

 

Bemutatóterem, iroda, raktár: 1164 Budapest Csókakő utca 35.

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
ÁSZF

Általános Szerződéses Feltételek
(ÁSZF)
 


Cégadatok:


Cégnév:                      INOXHUN Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság ( INOXHUN Hungary Kft )
Székhely:                    2161 Csomád Kosuth Lajos út 79. 
Adószám:                  28767738-2-13
Cégjegyzékszám:      13 09 207658
Nyilvántartó hatóság:  Fővárosi Törvényszék, Cégbírósága
Bankszámlaszám:      11600006-00000000-94173633 / Kérem, kizárólag számla alapján utaljanak.


 
(a továbbiakban: Cég)
 
Kapcsolattartás:

A cég e-mail címe:                             info@inoxhun.hu

Ügyvezető (vezető tisztségviselő):    Tarr Roland

Telefon:                                              06-20/326-1119

Levelezési cím:                   2161 Csomád Kossuth Lajos út 79.


A fent megjelölt kapcsolattartási elérhetőségek kizárólag munkanapokon 8.00-16.00 óra között érhetőek el.

 

Elektronikus levelezési cím: info@inoxhun.hu


Telefonos elérhetőség: 06-20/326-1119 illetve pontos adatot a weboldal tartalmaz.


A Webáruházban megvásárolható termékek, szolgáltatások ismertetése:


Fémszerkezetek és a beépítésükhöz szükséges szerelési anyagok. A továbbiakban ezek megjelölése: „termék” vagy „áru”.


 1. A SZERZŐDÉSES KAPCSOLAT

 

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) kiadója az INOXHUN Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Cég); a jelen ÁSZF a Cég által üzemeltetett www.inoxhun.hu honlapon (továbbiakban: „Webáruház“) elérhető és megvásárolható, továbbá az INOXHUN Hungary Kft. egyéb elérhetőségein keresztül megrendelhető valamennyi árucikkre és szolgáltatásra érvényes.

 
1.1.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott a Webáruház igénybevételéhez és használatához szükséges technikai tájékoztatást a Webáruház honlapján elérhető egyéb tájékoztatások tartalmazzák. A Cég szükség esetén a megjelölt kapcsolattartási pontok bármelyikén áll a Vásárlók rendelkezésre.


1.2. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden a Cég (Webáruház) és a vásárló (a továbbiakban: „Vásárló”) között létrejövő olyan kereskedelmi ügyletre, amely elektronikusan, telefonon, vagy személyesen jön létre.


1.3. A Webáruházat csak az ÁSZF feltételeit és az Adatvédelmi tájékoztatót elfogadó személyek használhatják. A Webáruház használatának megkezdésekor - legkésőbb a személyes adatok megadásakor-  a Vásárlónak el kell fogadnia a jelen ÁSZF feltételeit, továbbá az adatvédelmi nyilatkozatban szereplő adatkezelést a megfelelő jelölőnézet kijelölésével. A Vásárló a Webáruház ÁSZF és Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával a Vásárló kijelenti, hogy az ÁSZF-ben, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban levő felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és a Webáruház használatának feltételeit elfogadja és az adatkezelés leírt módjához hozzájárul.


1.3.1. Az ÁSZF és az Adatvédelmi tájékoztató elfogadás a Webáruház szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. Az elfogadás hiánya esetén vásárlás nem hajtható végre a weboldal a megrendelés/vásárlás folytatását megakadályozza, azzal, hogy az adott felületről továbblépés  nem lehetséges.

 
1.4. A hatályos szabályozás alapján a cselekvőképtelen személy képviseletét törvényes képviselője/gondnoka látja el, illetve cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy jognyilatkozata érvényességéhez jogszabály illetve hatósági határozat a törvényes képviselője/gondnoka hozzájárulását, képviseletét írhatja elő. A jognyilatkozat érvényességéhez szükséges speciális körülmények fennállásának biztosítása a cselekvőképtelen személy, illetve cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy felelőssége és feladata. A Cégnek nem feladata és nincs is lehetősége arra, hogy ellenőrizze, és feltárja a Vásárló cselekvőképességének esetleges korlátait, ezért ennek felelőssége kizárólag a Vásárlót illetőleg törvényes képviselőjét terheli. A Cég és a Webáruház az ezzel kapcsolatos felelősségét teljes körűen kizárja.


1.5. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a Webáruház nyitóoldalán és „pdf” kiterjesztésű file formátumban letölthető.


1.6. A Cég értékesítései a szerződő felek eltérő írásos megállapodásának hiányában kizárólag az ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel történnek, amelyek legkésőbb az 1.3. pontban foglalt elfogadással a Vásárló által elfogadottnak minősülnek, a szerződés részévé válnak abban az esetben is, ha a Vásárló a megrendelései vonatkozásában esetlegesen saját általános szerződés feltételekkel rendelkezik.


1.7. A Cég és a Vásárló közt létrejött szerződés módosítására kizárólag írásban, a felek közös megegyezése alapján kerülhet sor.


1.8. A Vásárló a megrendelésével a jelen ÁSZF-ben szabályozott feltételekkel vállalja, hogy a megrendelt árut átveszi és a Cég által közölt árjegyzék szerinti vételárat az előírt fizetési határidőben maradéktalanul kifizeti.


 1. REGISZTRÁCIÓ; VENDÉG FELHASZNÁLÓ


2.1. A megrendelés leadásának 2 (két) módja van:

a (i) Webáruház használata során a regisztrációval – egyéni vásárlói profil létrehozása – illetve

(ii) vendég felhasználóként, személyes és a megrendelés teljesítéséhez szükséges további adatok közvetlen megadása által.

 
2.2. A Vásárló a személyes adatainak megadásával, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait (nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét) a Cég a szerződéses kapcsolat során, annak teljesítése érdekében kezelje és tárolja, legkésőbb addig, amíg (i) a Cégnek a nyilvántartáshoz fűződő jogos érdeke fennáll, (ii) Vásárló a törlést kéri és a kérelmének indoka alapján a törléshez fűződő érdeke erősebb, mind a Cégnek a nyilvántartásban tartáshoz fűződő jogos érdeke.

 
2.3. A Vásárló a megrendelésével a jelen ÁSZF alapján kinyilvánítja továbbá azon igényét, hogy a Cég a részére postai vagy elektronikus úton reklám és marketing ajánlatokat küldjön. A Vásárló jogosult jelen ÁSZF alapján bármikor indokolás nélkül visszavonni előbbi igényét, a reklám és marketing anyagok részére való megküldésének korlátozására vagy tiltására vonatkozó írásbeli nyilatkozatának a Céghez történő eljuttatásával. A nyilatkozat írásban a Cég kapcsolattartási pontjaként megjelölt elérhetőségeire küldhető. 


2.3.1. A Vásárló bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, zárolását vagy törlését. Ilyen kérelem esetén az EU GDPR rendelete, a hatályos magyar jogszabályok és a Cég Adatvédelmi Tájékoztatója alapján köteles eljárni. A Vásárló adatait kérelemre a Cég akkor törli, ha a törléshez fűződő vásárlói érdek erősebb, mint a Cég adatmegőrzéshez fűződő érdeke. A Vásárlói kérelemmel kapcsolatosan tett intézkedéséről a Cég a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint értesíti a Vásárlót.

 

 1. MEGRENDELÉS MÓDJA, SZERZŐDÉSKÖTÉS

 

3.1. A Cég hivatkozással az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CXIII. törvény 5. §-ára valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján az alábbi tájékoztatást nyújtja a Webáruház szolgáltatásait igénybe vevőknek:

 

3.1.1. A Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Cég felé a következő módokon adhatja le megrendelését:

 

 • interneten a Webáruház használatával,
 • interneten e-mailen keresztül,
 • személyesen.

 

3.1.2. A Vásárló elektronikus úton (i, ii, iii) leadott megrendelése önmagában nem keletkeztet teljesítési kötelezettséget a Cég részéről, a Cég által e-mailen, a megrendelés beérkezésétől számított 3 (három) munkanapon belül megküldött rendelés visszaigazolás (i és ii), illetve a megrendelés rögzítését tartalmazó megrendelőlap visszaigazolásával (iii) a szerződést érvényesen létrehozza a felek között (Távollévők között kötött szerződés).

 

3.1.2.1. A rendelés visszaigazolás kiadása az áru leszállításának nem előfeltétele, az áru átvételével a rendelés visszaigazolás kiadásának elmulasztása esetén is érvényesen létrejön a szerződés a Cég és a Vásárló között.

 

3.1.2.2. A fentiek szerint létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül. A létrejött szerződések a Cég által naponta iktatásra kerülnek. Az előbbiek szerint létrejött szerződés iratanyagát a Cég a székhelyén az adott szerződésre irányuló, jogszabályi előírásban meghatározott elévülési idő tartamára és azt meghaladó hat (6) hónapig őrzi annak érdekében, hogy a későbbiekben esetlegesen kialakuló nem várt jogviták tisztázására esetén az érintett szerződés rendelkezésére álljon.

 

3.1.3. A Webáruházban történő megrendelés során a Cég a törvényben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének akként tesz eleget, hogy a „tovább a fizetéshez” feliratú gombra kattintást megelőzően a Vásárló egy jelölőnégyzet kipipálásával kijelenti többek között, azt, hogy tudomásul vette, hogy a „tovább a fizetéshez” gombra történő kattintással kötelező érvényű ajánlatot tesz a kosárba helyezett termék megvásárlására, ami fizetési kötelezettséget von maga után.

 

3.1.4 A Cég fenntartja magának a jogot, valamint tájékoztatja a vásárlót, hogy a 3.1.1. pontban meghatározott megrendelési módok bármelyik esetén (interneten a Webáruház használatával; interneten e-mailen keresztül; személyesen ) a Céghez megérkezett, illetve közölt megrendelés tartalmának megismerése után a Cég jogosult a Megrendelés visszautasítására.

3.1.5. A Cég a webáruházban olyan nem előre gyártott termékeket is kínál, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, illetve a fogyasztó személyére szabtak. Ezek úgy vannak feltüntetve, hogy a cikkszámukba vagy a terméknévben „E” vagy „egyedi” betű/betűk szerepelnek vagy a leírásában szerepel a, hogy megrendelésre vagy méretre készülnek. Egy ilyen rendelés esetén a Cég előre utalás kér, aminek a kifizetése igazolja hogy egyedi készítési szerződés jött létre a két fél között. Cég és a vásárló együttesen és visszavonhatatlanul kijelentik, hogy Egyedi készítési szerződés megkötése esetén jogügyletük nem tartozik „Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről” szóló 2001. évi CVIII. törvény hatálya alá. A Cég, illetve a vásárló – tekintettel a fentiekben rögzítettekre – együttesen és visszavonhatatlanul kijelentik, hogy Egyedi készítési szerződés megkötése esetén – különösen jogaikra és kötelezettségeikre – a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló jogszabályban foglaltak az irányadóak szerződéses jogviszonyukra.  


3.2. A szerződés elektronikus úton való megkötéséhez szükséges technikai lépések leírása:

 

3.2.1. A megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, rendelkezésre állásáról (készlet), az esetlegesen fennálló jótállásról és annak idejéről, az átvétel módjáról a Vásárló a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A Vásárló a „Kosárba” feliratú gombra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. Amikor a terméket kosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak a képernyő jobb oldalán, ami tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosarába. Mindezzel egyidejűleg a vásárlás folytatható, a kosár tartalma igény szerint bővíthető.

 

3.2.2. Amennyiben a Vásárló a virtuális kosár tartalmát kívánja megtekinteni, illetve módosítani kívánja annak tartalmát, a „kosár” ikonra, vagy a „kosár tartalma” gombra kattintva léphet be a virtuális kosarába. A kosár oldalon módosítani tudja a megrendelést, tételt tud törölni a kosárból illetve a behelyezett tételek mennyiségét tudja növelni a fizetés megkezdését megelőzően.

 

3.2.3. Ha további termékeket kíván megtekinteni a „tovább nézelődök” gombra kattintva visszatérhet a Webáruház termékkínálatába, ahol az előzőek szerint folytathatja a termékek megtekintését és szükség szerint bővítheti virtuális kosara tartalmát. 

 

3.2.4. Ha a kosár megtekintését követően az ott feltüntetett termékeket megfelelőnek találta és a kosár tartalmát sem kívánja tovább bővíteni a termékkínálat megtekintésével, akkor a „fizetés” gombra kattintva megkezdheti a megrendelés véglegesítését és a megrendelés leadását a (i) korábban létrehozott egyéni felhasználói fiókba történő belépéssel, (ii) regisztrációval (egyéni felhasználói fiók létrehozása), illetve iii) regisztráció nélkül (vendég), a kért adatok (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám) azonnali megadásával.

 

 

3.2.5. Felhívjuk a Vásárló figyelmét, hogy a fizetés megkezdését követően a kosár tartalma a képernyő jobb oldalán folyamatosan ellenőrizhető, de a kosár tartalma már nem módosítható.

 

3.2.6. Felhívjuk a Vásárlók figyelmét arra is, hogy a vásárlásnak nem feltétele a regisztráció.

 

3.2.7. Ha a Vásárló bejelentkezett fiókjába vagy megadott minden szükséges személyes adatot a „vendégként” történő vásárláshoz, a következő oldalon választhat, illetve módosíthatja a számlázási adatokat és választhat az átvételi lehetőségek közül (kiszállítás futárral vagy személyes átvétel).

 

3.2.7.1. Amennyiben bejelölte, hogy a számlázási cím megegyezik a szállítási címmel úgy a rendelés automatikusan a számlázási címre kerül kiszállításra. Amennyiben a megfelelő jelölőnégyzet nem kerül kiválasztásra lehetősége van arra, hogy a számlázási címtől eltérő szállítási címet adjon meg. 

 

3.2.8. A szállítási adatok megadásával a Vásárló elismeri annak tudomásulvételét, hogy a megrendelés leadásával kötelező érvényű ajánlatot tesz a kosárba helyezett termék megvásárlására, ami fizetési kötelezettséget von maga után (részletesen lásd 3.1. fejezet). 

 

3.2.8.1. A jelölőnégyzet megfelelő bejelölését követően aktiválódik a „tovább a fizetéshez” gomb, melyet követően lesz lehetősége a Vásárlónak választania a fizetési mód közül (részletesen lásd 4. fejezet).

 

3.2.9. Mind a regisztrált Vásárlók, mind a „vendég” Vásárlók tekintetében (amennyiben a megadott adatokat már korábban használta a Weboldalon rendelés leadásához) alapértelmezés a legutóbbi vásárlás alkalmával használt számlázási, szállítási és fizetési mód. Az alapértelmezett adatok szükség szerint módosíthatóak a megrendelés lezárását jelentő fizetési mód megfelelő kiválasztását megelőzően.

 

3.2.10. Vásárlását a megfelelő fizetési mód meghatározását jelölő gombra kattintva véglegesítheti és küldheti el a Cég részére.

 

3.2.11. A Vásárló megrendelése véglegesítésével egy záró felületre érkezik, ahol a Cég tájékoztatást ad a megrendelése rendelésszámáról, a rendelése összértékéről, az egyes termékek várható szállítási idejéről, módjáról és díjáról és arról, hogy megrendelésének visszaigazolását e-mailben küldi el a Cég számára. A rendelés visszaigazolás egy másolatát azonnal ki is nyomtathatja vagy elmentheti PDF formátumban.

 

3.2.12. A Vásárló a megfelelő fizetési módot jelölő gomb használatával – megrendelés elküldésével - kötelező érvényű és fizetési kötelezettséggel járó ajánlatot tesz a kosárban található termék(ek), szolgáltatások megvételére. A Vásárló ajánlatának, megrendelésének Céghez való megérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez, azonban nem eredményezi a felek közötti szerződés létrejöttét. A Vásárló által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Cég késedelem nélkül, automatikusan generált e-mail útján, legkésőbb 1 (egy) munkanapon belül visszaigazolja a Vásárló részére. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Webáruházhoz a megrendelés megérkezett. Vásárló köteles a visszaigazoló e-mail tartalmát ellenőrizni, az általa megadott adatok, paraméterek helyességét leellenőrizni, szükség esetén a hibás/pontatlan adattartalomról azonnal értesíteni a Céget. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott adatok, információk okán felmerülő bárminemű probléma, szállítási vagy egyéb többletköltség vagy ellehetetlenülés, késedelem Vásárlót terheli, az a Vásárló kizárólagos felelőssége.

 

3.2.12.1. A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a Webáruház kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön, Vásárlónak küldött e-mailben igazol vissza a megrendelés feldolgozását követően (rendelés visszaigazolás).

 

3.3. A megrendelés, vagy annak visszaigazolása akkor tekinthető a Webáruházhoz vagy a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik. Nem terheli a Webáruházat semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg a Vásárlóhoz, mert hibás e-mail címet adott meg, illetve az e-mail fiók tárhely telítettsége, vagy egyéb, a Vásárló érdekkörébe tartozó ok miatt nem hozzáférhető a számára.

 

3.4. Amennyiben a Vásárló telefonon adja le a megrendelését, a Cég a vásárló által telefonon részletezett megrendelésének adatait tartalmazó megrendelőlapot küld a számára e-mail útján, amin szerepelnek a termékek nevei, cikkszámai, árai, fizetési és szállítási mód, a szerződés teljesítéséhez szükséges egyéb adatok. A felek között ilyen esetben a szerződés a Vásárló által aláírt megrendelőlapnak a Cég számára történő visszaküldésével jön létre.

 

3.4.1. Miután a megrendelésről írásbeli dokumentum készül, azt Vásárló postai úton, személyes átadással, vagy elektronikus aláírással ellátott elektronikus levél formájában küldheti vissza. 

 

3.4.2. A Megrendelőlapon a vásárlónak nyilatkoznia kell arról, hogy az ÁSZF-et és az Adatvédelmi tájékoztatót elolvasta, megértette, és elfogadta.

 

3.5. Amennyiben a Vásárló személyesen adja le a megrendelését a Cég székhelyén, a Cég egy megrendelőlapon rögzíti a megrendelésének adatait. A felek között ilyen esetben a szerződés a megrendelőlap mindkét fél általi aláírásával, és annak Cég számára történő átadásával jön létre.  


 1. FIZETÉSI FELTÉTELEK

 

4.1. A Cég e-kereskedelme során az áru átvételével megegyező időpontban történő készpénzfizetés ellenében értékesíti termékeit, vagy lehetőséget biztosít előre utalással történő fizetésre is, amelyről a visszaigazolás során tájékoztatást nyújt. Az áru személyes átvételére és a vételár ezzel egyidejű megfizetésére csak akkor van lehetőség, ha a megrendelésben, illetőleg az árunak a Webáruházban való bemutatásában a Cég lehetővé, vagy kizárólagossá tette az áru személyes átvételét (pl. az áru jellege, mennyisége, értéke miatt).

 

4.2. A termék kifizetésével kapcsolatban a Vásárló érdekkörében felmerülő összes költség – különösen, de nem kizárólag a tranzakciós illeték, nem magyarországi banknál vezetett bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége - minden esetben a Vásárlót terheli.

4.3. A Cég által a mindenkor hatályos jogszabálynak megfelelően kiállított számlát a megrendelt terméket magába foglaló csomag tartalmazza.

 

 1. AZ ÁRU ÁTADÁSA, SZÁLLÍTÁS MÓDJA, TELJESÍTÉSE:

 

5.1. A megvásárolt áru Vásárló számára történő átadása elsősorban házhoz szállítással történik. A Cég székhelyén történő Vásárló általi személyes átvételre akkor van lehetőség, ha ezt a Cég az érintett termék Webáruházban történő bemutatásának részeként kikötötte, vagy egyéb módon előzetesen a Vásárló tudomására hozta tekintettel a 4.1 pontban meghatározottakra. A személyes átvételre olyan esetekben kerül sor, amikor az áru jellege, valamely tulajdonsága miatt a személyes átvételt indokolja (pl. az áru jellege, mennyisége, értéke miatt).

  
5.2. A munkanapokon megrendelt termék(ek) szállítása a 24H Parcel Zrt. futárszolgálat   (továbbiakban Szállító) útján, 14 (tizennégy) munkanapon belül, a megrendelésben megadott címre történik. A termék(ek) áru(k) átvételéről a Vásárló köteles a saját felelősségére gondoskodni. 


5.3. A termék(ek) – csomag - átvételéhez a Vásárlónak be kell mutatnia a rendelés visszaigazolását vagy az átvételi értesítést, valamint valamilyen, közigazgatási hatóság által kiadott, érvényes fényképes azonosító okmányt (pl. útlevél, személyi igazolvány, vagy jogosítvány). A csomag átvételének módját az 24H Parcel Zrt. futárszolgálat szabályzata határozza meg, melyről bővebben a következő weboldalon tájékozódhat: https://24hfutar.hu/


5.4. Amennyiben a termék(ek) kiszállítása eredménytelen, úgy a Szállító megkísérli a Vásárlóval felvenni a kapcsolatot a szállítással kapcsolatos egyeztetés céljából.

 
5.5. További egyszeri, egyeztetett időpontban történő kézbesítés sikertelensége esetén a Cég a rendelés leadásakor megadott vásárlói e-mail címre elektronikus üzenet formájában Átvételi felszólítást küld(továbbiakban Felszólítást.)   A Felszólítás tartalmazza a megrendelés adatait, valamint tájékoztatja a vásárlót, hogy a megrendelt termék másodszori kiszállításának meghiúsulása vásárlói felelősség körébe tartozik. Tekintettel a másodszori kiszállítás meghiúsulására, illetve a vásárló felelősségére a Cég által megküldött felszólításban felhívja a vásárlót, hogy a megrendelt terméket 5 (öt) munkanapon belül vegye át a Cég székhelyén/illetve telephelyén.  Az átvételi felszólítás vásárlóhoz intézett közlésétől számított az átvételi felszólításban megjelölt 5 (öt) munkanap eredménytelen eltelte után a Cég a megrendelt áru(kat) illetve termék(eket) megsemmisíti, illetve felhasználja.     

 

Ebben az esetben a Vásárló az esetlegesen kifizetett vételárból, az általa kifizetett vételárral/vételárrésszel megegyező összegű jóváírást kap - eltérő megállapodás hiányában - az eredeti fizetés formájában illetve a megrendeléskor megadott számlázási címre utalással. Jelen pontban rögzítettekre tekintettel  mind a Cég mind a Vásárló(k) együttesen kijelentik, hogy annak tartalmát megismerték, önmagukra nézve kötelezően elismerik. 


5.6. Házhoz szállítás kizárólag Magyarország területére történő kiszállítás esetén vehető igénybe.


5.7.  A szállítás pontos díját illetve amennyiben a szállítás díjtalan, ennek tényét  a visszaigazolás tartalmazza, melyről a Weboldal előzetes – tájékoztató jellegű - tájékoztatást tartalmaz a kezdőlapon megtalálható „Szállítási információk” gomb alatt.


5.8. Az áruátvételkor a Vásárló személyesen vagy képviselője útján köteles meggyőződni az áru mennyiségi meglétéről, illetve a csomagolás épségéről és ezt tényt a kísérőokmányokon aláírásával igazolja. 


 1. A TERMÉK VISSZAKÜLDÉSÉNEK EGYES ESETEI


6.1. A vonatkozó jogszabályok szerint fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult a termék(ek)et a Cég költségén visszaküldeni, és amennyiben fizetés még nem történt, a fizetést megtagadni, az alább felsorolt esetekben: (I) az áru mennyisége nem megfelelő; (II) az árucikk nem lett megrendelve; (III) nem a Vásárló által megrendelt és Szállító által visszaigazolt termék került leszállításra; (IV) nem a megállapodott paraméterekkel bír a termék. Pl.: eltérő méret stb.


 1. REKLAMÁCIÓ


7.1. Amennyiben a Vásárló a csomag sérülését észleli, úgy a Szállítótól köteles írásbeli igazolást kérni. A Cég kizárólag abban az esetben tud kárigénnyel fellépni a szállító céggel szemben - és a Vásárlónak új, hibátlan árut küldeni - amennyiben írásbeli tájékoztatást kap a Vásárlótól a káreseményről és mellékeli az írásbeli igazolást.


7.2. Az átadott és átvett szállításokat követően a Cég csomag sérülési, mennyiségi reklamációt nem fogad el.


 1. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA


8.1. A Cég a leszállított termék(ek) tulajdonjogát minden esetben fenntartja a termék(ek) ellenértékének maradéktalan megfizetéséig.


 1. ÁRAK, ÁRVÁLTOZÁS


9.1. A számlázás az érvényben lévő árlista alapján történik. A szerződéses ár a rendelés visszaigazolásban szereplő illetve a vásárlás előtt visszaigazolt ár.

 
9.2. A Webáruházban a termékek mellett feltüntetett ár a termékek magyar forintban megadott eladásai árai az általános forgalmi adót nem tartalmazzák (nettó ár), mely a szállítási költségeket sem tartalmazza. Ez utóbbiakról a Cég külön tájékoztatja a Vásárlót a megrendelés folyamata során.


9.3. A feltüntetett vételárak mindig végleges eladási árak, azaz akció esetén azok már a kedvezményt tartalmazzák.


9.4. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. Amennyiben a megrendelés mennyisége illetve a termék(ek) minősége indokolja a speciális vagy időigényes csomagolás szükségességét  és ez által a Cég csomagolási költséget kíván felszámítani, arról külön tájékoztatást ad a Vásárló számára a szállítás megkezdését megelőzően. 


9.5. A Cég az árváltozás jogát fenntartja és a termék megküldése előtt egyeztet a Vásárlóval. Átváltoztatásra csak különösen indokolt esetben kerülhet sor, aminek alapja a termék megszabott árának hirtelen és elkerülhetetlen olyan változása, amely a Cég ellenőrzési körén kívül áll. Amennyiben a megemelt áron a Vásárló nem kívánja megvásárolni a terméket, a szerződéstől elállhat. 


9.6. Amennyiben a Cég minden gondossága és körültekintése ellenére hibás/pontatlan ár kerül feltüntetésre a Webáruházban, akkor a Cég nem köteles a termék(ek)et hibás/pontatlan áron értékesíteni, hanem felajánlhatja Vásárlónak a helyes és tényleges áron történő teljesítést, amelynek ismeretében Vásárló elállhat vásárlási szándékától.


9.6.1. Hibás/pontatlan árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan: (I) nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami az érintett termék / szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltér; (II) esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os ár; (III) egyéb okból feltűnő értékaránytalanságot mutató ár.


9.6.2. A Cég az adatbeviteli hibákból, téves, hibás stb. árfeltüntetésből eredő felelősségét a jogszabályok által megengedett mértékben kizárja.


 1. TERMÉK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA


10.1. A termékek rendelkezésre állásáról a Weboldal tájékoztatást nyújt a Vásárló számára az egyes termékek fényképe alatt a „raktáron” illetve „x munkanap” tájékoztató szöveggel. A tájékoztató szövegben a napok száma a Cég számára szükséges beszerzési és gyártási időt jelenti.


10.2. Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre a rendelés idején, illetve az „x munkanap”-ként feltüntetett termék nem beszerezhető a weboldalon feltüntetett időtartamon belül, úgy a Webáruház fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el a termék megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Vásárló értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetést a Vásárló számára haladéktalanul visszautaljuk.


 1. VISSZAVÁSÁRLÁSI GARANCIA, ELÁLLÁS


11.1. A fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult a terméknek; több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek; több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak; ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül, az átvett áru visszaszolgáltatása mellett a szerződéstől elállni (Visszavásárlási garancia). A fogyasztó felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenéséért.


11.1.1. A Ptk. 8:1.§ 3. pontja értelmében fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.


11.2. A fogyasztónak minősülő Vásárlót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

 

11.3. Elállási jogról szóló tájékoztató

A szolgáltató tájékoztatja a fogyasztókat, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben meghatározott 14 napos indoklás nélküli elállás a vásárlástól a hivatkozott kormányrendelet 29. § (1) c) bekezdése értelmében nem illeti meg azokat a termékeket, amelyeknél az van feltüntetve, hogy megrendelésre vagy méretre készülnek. Ezeket a termékeket a cikkszámba „E” vagy „egyedi” betű/betűkkel jelöljük. 

Ennek oka, hogy a szolgáltató leginkább olyan nem előre gyártott termékeket kínál a webáruházban, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, illetve a fogyasztó személyére szabtak.

Téves rendelés esetén a vásárlók a megrendelésektől kizárólag a teljesítés ( a termék legyártása ) megkezdését megelőzően jogosultak a vásárlástól elállni, az ügyfélszolgálat elérhetőségein.


11.4. A Vásárló az elállási jogát a mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetve a Cég weboldalán (Webáruházában)gyakorolhatja. Utóbbi esetben a Cég tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését. Az elállási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat minta a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletében található


11.5. A fogyasztónak minősülő Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen fejezetben meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően e-mailen, vagy postai úton gyakorolta. Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a fogyasztónak minősülő Vásárló nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztónak minősülő Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát az elállási időszak alatt (akár a 14. naptári napon) elküldi a Cég részére. A fogyasztónak minősülő Vásárlónak az elállási nyilatkozatát tartalmazó levelét ajánlott küldeményként szükséges postára adnia annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.


11.5.1. Postai úton történő közölt elállás esetén a postára adás dátumát, elektronikus úton történő közlés esetén az e-mail megérkezésének időpontját veszi figyelembe a Cég a határidő számítás szempontjából. 


11.6. A fogyasztónak minősülő Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt Terméket késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni a Cég részére az alábbi címre visszaküldeni.


Visszaküldési postacím:

 

Címzett: INOXHUN Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság ( INOXHUN Hungary Kft )

Visszaküldési cím: 1164 Budapest, Csókakő utca 35.

Elállási nyilatkozat közlésére rendelkezésre álló  e-mail cím: info@inoxhun.hu


11.5.1. A Terméknek a Cég székhelyére történő visszaszolgáltatási költségei a Vásárlót terhelik. A Céget terhelő díjjal visszaküldött termékeket a Cég nem veszi át, ilyen esetben a visszaküldött termék átvételének megtagadásáról jegyzőkönyv készül, amely megküldésre kerül a vásárló számára. A vonatkozó díjakról Vásárló további információkat talál a_________. által üzemeltetett __________ weboldalon.


11.6. A fentiek szerint gyakorolt elállás esetén a Cég a megfizetett vételárat az elállástól számított 14 (tizennégy) napon belül a Vásárló részére a megrendeléskor megjelölt számlázási címre történő utalással visszafizeti. 


11.6.1. A Cég jogosult a visszatérítést mindaddig megtagadni, amíg vissza nem kapta az érintett terméke(ke)t, vagy a fogyasztónak minősülő Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Cég a korábbi időpontot veszi figyelembe. Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy előre utalásos fizetés esetén minden esetben a fizetéskor megadott bankszámlára utaljuk vissza a visszáru összeget. Készpénz visszafizetésére átutalással történt fizetés esetén nincs lehetőség.


11.7. Nem gyakorolhatja a Vásárló az elállási jogát (i) olyan nem előre gyártott termék esetében, (ii) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; (iii) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; (iv) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.


11.7.1. Nem gyakorolhatja a Vásárló az elállási jogát az olyan nem előre gyártott termékkel kapcsolatban, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak. A Cég vagy a Webáruházban a termék leírásánál, vagy a megrendelés elfogadásáról küldött nyilatkozatban tájékoztatja Vásárlót arról, ha a termék nem előre gyártott terméknek minősül. 


11.8. Amennyiben a megrendelt áru raktárkészlete a megrendelés után elfogyott, a Cég jogosult a felek között létrejött szerződéstől egyoldalú értesítés után elállni.


11.9. A fentiekben meghatározott jogokon túl a fogyasztónak minősülő Vásárlónak lehetősége van arra, hogy személyesen nyilvánítsa ki elállását a Cég 1162 Budapest, Rozsos utca 30. szám alatti székhelyén-telephelyén nyitvatartási és az elállásra vonatkozó határidőn belül.


11.9.1. Személyes elállás esetén a termék(ek) egyidejű átadása szükséges. 


11.9.2. A termék személyes átvétele esetén a Cég a visszatérítendő összeget a Vásárló által meghatározott bankszámlára is teljesíteti amennyiben az áru Vásárló általi átvétele is személyes átvétel volt. 

 1. FELELŐSSÉG


12.1. Vásárló által kártérítés követelésére nincs lehetőség, kivéve a termékfelelősség körébe tartozó kártérítéseket, amennyiben életet, testi épséget, egészséget ért károkozáson alapulnak, valamint olyan egyéb károkat, amelyek a Webáruház részéről történő szándékos vagy súlyosan hanyag kötelességszegésen alapulnak. Szerződésszegés esetén a Webáruház csak a szerződéseknél tipikus, előre látható és ténylegesen bekövetkezett károkért vállal felelősséget. A Webáruház részéről megfelelő, szerződésszerű teljesítésének minősül, amennyiben a termék a honlapon vagy a használati útmutatóban szereplő tájékoztatáshoz képest kedvezőbb, előnyösebb paraméterekkel rendelkezik.


12.2. A Webáruházat semmilyen felelősség nem terheli, amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma a Vásárló által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatok miatt következett be.


12.3. A Webáruház a kiválasztott termék adatlapján feltünteti az egyes termékek lényeges tulajdonságait tartalmazó leírásokat.  


12.4. A Webáruház minden felelősséget kizár a honlap használói által tanúsított magatartásokért. A honlap használója kizárólagosan és teljes mértékben felelős saját magatartásáért, Webáruház a jogszabályi keretek közt az eljáró hatóságokkal teljes mértékben együttműködik az esetleges jogszabálysértések felderítése érdekében.


12.5. A  Webáruház tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más szolgáltatók oldalaira mutatnak, azonban a Webáruház nem vállal felelősséget ezen szolgáltatók tevékenységéért, adatvédelmi megfelelőségéért és a honlapjaikon megjelenő adattartalomért.


12.6. A Webáruház a jogszabályokban meghatározott kivételekkel nem vállal felelősséget a www.inoxhun.hu honlapon harmadik fél által elhelyezett hirdetések, promóciós anyagok, illetve egyéb tájékoztatások jogszabályoknak való megfelelőségéért, tartalmáért. Ezen tartalmakért azt terheli felelősség, akinek érdekében a hirdetés megjelenésre került.


12.7. A Webáruház nem vállal felelősséget a rendszer használatából eredő károkért.

A Vásárló a www.inoxhun.hu honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Cég nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősség kivételével.


 1.  KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKFELELŐSSÉG, JÓTÁLLÁS

13.1. Kellékszavatosság


13.1.1. Vásárló hibás teljesítés esetén a Céggel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet  Polgári Törvénykönyv szabályai szerint azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek.


13.1.2. A Vásárló, mint jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy (1) év alatt évül el, azzal, hogy a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két (2) év alatt évül el.  Az elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vásárló érvényesíteni már nem tudja.


13.1.3. Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint


 1. I) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Cég számára - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
  II) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a  dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel  megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt..


13.1.4. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Cég adott okot. Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vásárló már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő 2 (kettő) hónap.


13.2.Termékfelelősség (termékszavatosság)


13.2.1. Vállalkozás által fogyasztónak eladott termék hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.


13.2.2. A Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.


13.2.3. Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.


13.2.4. Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 (két) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított 2 (két) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős.


13.2.5. A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: (i) a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy (ii) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy (iii) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.


13.2.6. A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.


13.3. Jótállási kötelezettség fennállása esetén alkalmazandó szabályok

 
13.3.1. Amennyiben a Cég a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A Cég jótállásra akkor köteles, ha azt az érintett termék esetében jogszabály előírja (pl:  151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet). A jótállás fennállása és annak időtartama a társaság a termék adatlapján feltüntetésre kerül. 


13.3.2. Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vásárló: 


(I) választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Cégnek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet. 
(II) ha a Cég a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vásárló – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Ha a Vásárló a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Cég köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.


13.3.3. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Vásárló részére való átadását követően lépett fel, ha a hibát különösen, de nem kizárólagosan:


(I) szakszerűtlen üzembe helyezés,
(II) rendeltetésellenes használat, a használati tájékoztatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
(III) helytelen tárolás, kíméletlen használat, 
(IV) elháríthatatlan külső ok okozta.


13.3.4. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, egyébként a jótállásból fakadó jogok az 13.1. és a 13.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik a Vásárlót.


13.3.5. A jótállás a jótállási jegy és a számla elvesztése esetén nem érvényesíthető. A kettő közül legalább az egyik megléte szükséges az ügyintézéshez.


13.3.6. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Kicserélés iránti igény teljesítésekor a jótállási jegyen a Cég feltünteti a kicserélés tényét és időpontját. A termék visszaszállítása az ügyfelet terheli. A termék megjavítására, alkatrész kicserélésére a Cég vagy egyéb javító szolgálat telephelyén kerül sor, kivéve, ha a műszaki körülmények a helyszíni javítást teszik szükségessé. 


13.3.7. Az átvételtől számított 3 (három) munkanapon belüli meghibásodás esetén termékcsere illeti meg a vásárlót, amennyiben átvételtől számított 3 (három) munkanapon belül jelzi a meghibásodás tényét.


 1. ELJÁRÁS HIBÁS TERMÉK ESETÉN, REKLAMÁCIÓ, PANASZKEZELÉS


14.1. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Céggel közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két (2) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős.


14.2. A hibás termék miatt az ezzel kapcsolatos igény nyitva álló időszakban akár a Webáruházon keresztül, akár Cég 1162 Budapest, Rozsos utca 30. szám alatti székhelyén, munkaidőben érvényesíthető. 


14.3. Kérjük a vásárolt terméket szíveskedjen az átvételkor ellenőrizni, és amennyiben a csomagolás sérült, szíveskedjen a szállítónak jelezni és kérni jegyzőkönyv felvételét. Abban az esetben, ha mennyiségi, vagy minőségi kifogása van, szíveskedjen Cégnek bejelenteni reklamációját. Szállítónk díjmentesen visszaszállítja a terméket, amennyiben véletlenül a megrendeléstől eltérően más, vagy nem annyi terméket küldtünk, illetve a termék sérült. Ezt követően haladéktalanul felvesszük Önnel a kapcsolatot és díjmentesen kiszállítjuk a megrendelt terméket.


14.4. A kellékszavatosságról, termékszavatosságról és jótállásról részletes információt a jelen ÁSZF 13. fejezet-ében talál.


14.5. Vásárló a panaszát akár szóban, személyesen a Cég székhelyén hétfő és péntek között k munkaidőben , vagy e-mailen, telefonon, faxon és postai úton is közölheti. Személyesen szóbeli panasz benyújtására csak akkor van lehetőség, ha a panasz tárgyát képező cselekmény a társaság telephelyén, termék átadás-átvétele kapcsán merült fel. Egyéb esetekben a panasz kezelésére postai úton, telefonon vagy elektronikus úton van lehetőség.


14.6. A helyszínen tett szóbeli panaszról jegyzőkönyv készül, amelyre nyomtatvány (2. számú melléklet) áll rendelkezésre, és amelyet a vásárlónak kell kitöltenie a helyszínen rendelkezésre álló formanyomtatvány alapján. A szóbeli panasz azonnal megvizsgálásra és szükség szerint orvosolásra kerül. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Cég a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a Vásárlónak átadja.


14.6.1. Telefonon tett panaszbejelentés esetén a telefonhívásról a Vásárló kifejezett hozzájárulásának kérése és annak megadása esetén hangfelvétel készül, amennyiben ehhez a Vásárló a Cég kapcsolattartójának kérdésére kifejezetten hozzájárul, majd a Cég kapcsolattartója a 14.8. pontban foglaltak szerint hangfelvétel útján rögzített panaszt írásbeli jegyzőkönyvben rögzíti a 14.8. pontban foglalt adatok felvételével. Ezt követően a panaszeljárásra a 14.9.-14.12. pontban foglaltak az irányadók.  A telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak 30 (harminc) napon belül érdemi válasszal egyidejűleg megküldi,


14.7. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Cég egyedi azonosítószámmal látja el és arról jegyzőkönyvet vesz fel.


14.8. A panaszról felvett jegyzőkönyv tartalmazza az alábbiakat:


 1. a) a Vásárló  neve, lakcíme,
  b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
  c) a Vásárló panaszának részletes leírása, a Vásárló által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
  d) a Cég nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali ki-vizsgálása lehetséges,
  e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a Vásárló aláírása,
  f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
  g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

14.9. Az írásbeli panaszt a Cég - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően (30) harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Cég indokolni köteles.


14.10. A Cég a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig őrzi meg a jogszabályi kötelezettsége alapján és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.


14.11. A panasz elutasítása esetén a Vásárló a panaszával jogszabályban meghatározott békéltető testülethez fordulhat.


Budapesti Békéltető Testület

 

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

 

14.12. Egyéb jellegű igény érvényesítésre is lehetőség van a Polgári Törvénykönyv szabályai, illetőleg egyéb jogszabályok előírásai alapján.


 1. A WEBÁRUHÁZ CÉLJA, FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA, SZERZŐI JOG


15.1. A Webáruház célja a rajta megtalálható árucikkek értékesítése. Az egyes árucikkeknél megjelenített képek, illetve színek illusztrációk, ezért azok a valóságtól eltérhetnek. A Cég megfelelő gondossággal kezeli az interneten szereplő adatokat, a weboldal tartalma jóhiszeműen került felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk teljességéért, pontosságáért az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért a Cég nem vállal felelősséget.  Cég mindent megtesz ezek elkerülése érdekében.


15.2. A Webáruházban való vásárlás feltételezi Vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ésszerű ismeretét és elfogadását, különösen a technikai paraméterekre és az internet használata során felmerülő hibákra.


15.3. A Cég az ebben az ÁSZF-ben foglaltakkal összhangban nem felelős semmilyen alapon, semmilyen sem közvetlen, sem közvetett kárért, ami a Webáruházhoz való csatlakozás vagy használat miatt vagy során következett be. A látogató feladata megóvni a számítógépét, az azon tárolt adatokat az esetleg behatolásoktól és egyéb káros eseményektől.


15.4. A Cég előzetes értesítés nélkül is fenntartja a jogot bármely ár, adat, határidő és egyéb paraméter, valamint a szerződési feltételek megváltoztatására. Ezen változtatás, vagy bármely módosítás a Webáruházban való megjelenés, feltüntetés időpontjában lép életbe. Amennyiben Vásárló bármely módosítással nem ért egyet, a vásárlás nem lehetséges. Az eszközölt módosítás nem érinti a már megkötött, de még nem teljesített szerződéseket. Vásárló teljes körűen és korlátlanul felel az általa megadott adatokért.


15.5.1. Minden nem fenti kategóriába eső grafika, elrendezés vagy szöveges, ill. adat tartalom joga a Cég tulajdona. A Webáruház oldalai tartalmának bárminemű felhasználása, duplikálása, beágyazása csak előzetes, írásbeli hozzájárulásunk után lehetséges.

 

Érvényes: 2020.08.10. napjától visszavonásig

 

MELLÉKLETEK

 1. számú Melléklet:


Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett: 
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: 
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: 
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)


Nyilatkozat kelte:

 

 

 1. számú Melléklet:

 

Panaszbejelentési nyilatkozatminta
1. Vásárló  neve, lakcíme:
2. Megrendelés/szerződés száma: 
3. A panasz előterjesztésének helye, ideje, benyújtásának módja: 
4. A Vásárló panaszának részletes leírása, a Vásárló által bemutatott/hivatkozott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok: 
5. A Vásárló által érvényesíteni kívánt igény, jog: 

Nyilatkozat kelte: 
 

 

Kelt: _____________